Publikacje

MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Podziel się: 


Styczeń 2013


W artykule Dominika Hirsch pokazuje, w jaki sposób czynniki kulturowe mogą determinować decyzje w marketingu międzynarodowym. Szczególną uwagę autorka poświęca decyzjom związanym z komunikacją marketingową, czyli temu w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na nasze preferencje odnośnie stylu komunikacji i jakie dwa podstawowe style są wyróżniane w obrębie komunikacji międzykulturowej. Na podstawie konkretnych przykładów wykazuje, w jaki sposób style te są widoczne w różnych formach przekazów marketingowych pochodzących z różnych krajów.

 

Artykuł ukazał się w monografii Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, wydanej przez Instytut Lotnictwa po zakończeniu III Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawych. Forum odbyło się w listopadzie 2012r w Warszawie.


VIELFALT IN DER EINHEIT. VERHANDLUNGS- UND VERTRAGSKULTUR IN SPANIEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON KATALONIEN

Podziel się: 

Różnorodność w jedności. Kultura negocjacji i zawierania umów w Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem Katalonii
Wrzesień 2011


Publikacja ta stanowi rozdział książki “Spanien von Innen und Aussen. Eine interkulturelle Perspektive” (Hiszpania z wewnątrz i zewnątrz. Perspektywa międzykulturowa). W rozdziale tym Dominika Hirsch przedstawia wstępne wyniki swoich badań na temat hiszpańskiej kultury negocjacji oraz wykazuje różnice jakie pojawiają się w procesie negocjacji biznesowych między Katalonią a resztą Hiszpanii.KUP W AMAZON.DE


BUDOWANIE ZAUFANIA JAKO PODSTAWA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Podziel się: 


Październik 2010


Dominika napisała ten artykuł dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach projektu 'Społecznie Odpowiedzialni' (www.spolecznieodpowiedzialni.pl). Przedmiotem artykułu jest pokazanie, iż rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu nie jest możliwy bez równoczesnego budownia zaufania.


POLNISCHES HANDELSRECHT

Podziel się: 

Polskie prawo handlowe
Wrzesień 2009


W tej książce Dominika szeroko omawia tematykę polskiego prawa handlowego i prawa spółek. Obok zagadnień o charakterze ogólnym przedstawione zostały szczegółowo najważniejsze typy polskich umów handlowych oraz wszystkie funkcjonujące w Polsce typy spółek. Uwzględniono także przekształcenia spółek. Książka ukazała się w serii 'Grundriss des polnischen Rechts' (Zarys prawa polskiego).KUP W MERLIN.PL »


SÖLDNER SIND WIEDER GEFRAGT. EINE UNTERSUCHUNG ZUR ROLLE DES POSTMODERNEN SÖLDNERTUMS IM DEUTSCHEN UND POLNISCHEN STRAFRECHT

Podziel się: 

Wojska najemne są znowu w cenie. Badanie na temat roli wojsk najemnych w polskim i niemieckim prawie karnym.
Lipiec 2009


Książka jest pracą magisterską Dominiki z roku 2004 i powstała w okresie, kiedy prawo karne znajdowało się jeszcze w sferze jej zainteresowań. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób polskie i niemieckie prawo karne regulują fenomen najemników oraz wojsk najemnych. Przeczytaj pierwszy rozdziałKUP W AMAZON.DE »KUP W GRIN.COM »KUP W AMAZON.CO.UK »


DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN DES POLNISCHEN HANDELSGESELLSCHAFTSGESETZBUCHES AUF EINEN BLICK

Podziel się: 

Najważniejsze zmiany w polskim Kodeksie spółek handlowych
Lipiec 2009


Artykuł na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych ukazał się w czasopiśmie 'Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift' wydawanym przez Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (www.dpjv.de).


VISION FÜR EUROPA GESUCHT. MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER FÖRDERUNG VON SPRACHKENNTNISSEN DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION

Podziel się: 

Wizja dla Europy poszukiwana. Możliwości i granice polityki językowej Unii Europejskiej
Wrzesień 2009


Książka jest pracą magisterską Dominiki z roku 2002 napisaną w ramach studiów kulturoznawstwa. Jej przedmiotem jest przedstawienie w jaki sposób Unia Europejska wspiera realizację jednego ze swoich podstawowych postulatów jakim jest wielojęzyczność.KUP W GRIN.COM »


SICHERHEITSUNTERNEHMEN IN POLEN: RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE TÄTIGKEIT VON WACHSCHUTZUNTERNEHMEN IN POLEN

Podziel się: 

Ochrona osób i mienia w Polsce. Podstawy prawne działalności firm ochroniarskich w Polsce.
Czerwiec 2004


Publikacja ta jest wynikiem praktyk odbytych w Izbie Handlowo-Przemysłowej we Frankfurcie nad Odrą.


Bookmark and Share
© 2010 Dominika Hirsch International, All Rights Reserved
Layout: RevolWEB